MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ
ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa
 
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
 
Nazwa i adres podmiotu publicznego
Dworcowa 29 12-130 Pasym
Numer identyfikacyjny REGON
00025128000000
Stan w dniu 01.01.2021 r.
Termin przekazania: do 31.03.2021 r.
 
Dane kontaktowe
E-mail sekretariatu podmiotu
ddpasym@poczta.onet.pl
E-mail kontaktowy osoby, która wypełniła formularz
dyrektorpasym@o2.pl
Telefon kontaktowy
509706471
Data
2021-03-19
Miejscowość
Pasym
Lokalizacja siedziby podmiotu
Województwo
WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Powiat
Powiat szczycieński
Gmina
Pasym (miasto)
 
Podmiot zobowiązany do złożenia raportu o stanie dostępności na podstawie art. 11 ust. 4. ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD) do:
[ X ] 2) wojewody
 
Dział 1. Dostępność architektoniczna Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów:
3
1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne ?
[ X ] NIE
2. Czy podmiot zastosował w tym budynku (tych budynkach) rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych?
[ X ] NIE
3. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy?
[ X ] NIE
4. Czy podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do tego budynku (tych budynków) osobie korzystającej z psa asystującego?
[ X ] TAK
5. Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynków) osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób?
[ X ] NIE
 
Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej
Dom Nr 1 - do budynku prowadzą 3 wejścia. Do jednego z nich prowadzą schody, do pozostałych dwóch można wejść z poziomu chodnika. W budynku nie ma windy. Toalety nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Budynek posiada parking.
Dom Nr 2 - do budynku prowadzą 2 wejścia. Do obu prowadzą schody. W budynku nie ma windy. Toalety nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Budynek posiada parking.
Dom Nr 3 - do budynku prowadzi 1 wejście. żeby do niego wejść trzeba pokonać schody. W budynku nie ma windy. Toalety nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Budynek posiada dwa miejsca parkingowe.
 
Dział 2. Dostępność cyfrowa
1. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot posiada deklarację dostępności
Liczba stron:           1
Liczba aplikacji:      0
 
Strony internetowe i aplikacje mobilne, dla których podmiot posiada deklarację dostępności
ID a11y-urlddpasym.pl
ID a11y-status[ X ] Zgodna
ID a11y-data-sporzadzenie2020-10-20
 
2. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności
Liczba stron:            0
Liczba aplikacji:       0
 
Prosimy o podanie informacji dotyczących stron, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:
 
Prosimy o podanie informacji dotyczących aplikacji, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:
 
Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej
Na podstawie narzędzia do oceny strony: Test-European Internet Inclusion initiative wynika, że strona www.ddpasym.pl spełnia wymagania w 88,40 %.
 
Dział 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna
 
1. Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych sposobów/środków wspierających komunikowanie się?
a. Kontakt telefoniczny                                                                        [ X ] TAK
b. Kontakt korespondencyjny                                                             [ X ] TAK
c. Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS lub komunikatorów internetowych                                                                                        [ X ] TAK
d. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych  [ X ] NIE
e. Przesyłanie faksów                                                                            [ X ] TAK
f. Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub aplikacje (tłumaczenie online)
[ X ]NIE
g. Pomoc tłumacza języka migowego – kontakt osobisty                 [ X ] NIE
h. Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty)       [ X ] NIE
 
2. Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, takich jak np. pętle indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth?
[ X ] NIE
 
Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowych: 1
 
3. Czy podmiot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych) informację o zakresie swojej działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci:
a. tekstu odczytywalnego maszynowo? [ X ] TAK
b. nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo?  [ X ] NIE
c. informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)?  [ X ] NIE
 
4. Czy podmiot zapewniał w okresie sprawozdawczym – tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r. – na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami możliwość komunikacji w formie określonej w tym wniosku?
[ X ] NIE
 
Dział 4. Informacja o dostępie alternatywnym
 
1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby?
[ X ] NIE
2. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia technologicznego, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii?
[ X ] NIE
3. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci zmian w organizacji funkcjonowania podmiotu?
[ X  ] NIE
4. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w sposób inny niż wymienione wyżej?
[ X ] NIE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pasym,dn.29.12.2020 r.

 

Na zaproszenie do złożenia oferty na zakup pelletu A1 certyfikowanego w 2021 roku do kotłowni zlokalizowanej w budynku przy ulicy Dworcowej 29 w Pasymiu, odpowiedziało trzech dostawców:

 

1. MULTON Sp. Z.o.o ul. Mickiewicza 10, 42-230 Koniecpol

 

- pellet A1 certyfikowany 885,60 zł brutto/tona

 

2. RADOX s.c Stary Dwór 22 A, 11-040 Dobre Miasto

 

- pellet A1 certyfikowany 840,00 zł brutto/tona

 

3. P.P.H.U OSKAR ul. Krzywa 1, 12-100 Szczytno

 

- pellet A1 certyfikowany 832,00 zł brutto/tona

 

Do realizacji zamówienia wybrano dostawcę P.P.H.U. OSKAR ul. Krzywa 1, 12-100 Szczytno, ponieważ spełnił wszystkie wymogi zawarte w zapytaniu i zaproponował najkorzystniejszą cenę pelletu.

Notatkę sporządziła

Mariola Nowak

 

 

 

 

 

Pasym, dn. 14.12.2020r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Placówka planuje zakup pelletu workowanego certyfikowanego A1 na rok 2021 w ilości do 90 ton.

Proszę o przedłożenie cen zakupu i dostawy 1 tony pelletu certyfikowanego A1 do kotłowni Centrum Ekonomiczno- Administracyjnego Domów dla Dzieci w Pasymiu przy ul. Dworcowej 29 .

Zamówienie polega na dostawie pelletu drzewnego wraz z jego rozładunkiem do pomieszczeń kotłowni CE_A Domów dla Dzieci w Pasymiu. Pellet musi charakteryzować się następującymi parametrami i posiadać normy EN ISO 17 225 -2:2014- norma dotyczy pelletu<norma DIN PLUS EN A1> , klasa właściwości A1:- wartość opałowa w stanie roboczym nie niższa niż 18000 kj/kg,(j/g)- wilgotność nie większa niż 10 % - zawartość popiołu nie większa - niż 0,7 % - długość od 5,00 mm do 30,00 mm – średnica od 6+1 mm albo 8+1 mm. Dostarczany do Zamawiającego pellet drzewny:- nie będzie wytwarzany z odpadów drewna, które mogą zawierać związki fluorowo-organiczne lub metale ciężkie, jako wynik obróbki środkami do konserwacji drewna lub powlekania, w skład których wchodzą w szczególności odpady drewna pochodzącego z budownictwa i odpady z rozbiórki; - nie będzie zawierał zanieczyszczeń stałych, takich jak :elementy metalowe, kamienie, gruz, korzenie, deski itp. oraz elementów pleśni, grzybów i procesów gnilnych liści oraz igliwia. Pellet musi posiadać certyfikat, w razie awarii kotła wywołanej złą jakością opału koszty naprawy ponosi Dostawca pelletu.

Dostawa odbywać się będzie sukcesywnie, w ilościach od 5 do 10 ton na koszt Dostawcy, a rozładunek odbywać się będzie w godzinach od 7.00 do 12.00.

Pellet pakowany w worki foliowe zgrzewane o wadze- 15 kg do maksymalnie 25 kg z nadrukiem informacji o producencie oraz normie jakościowej pelletu. Wykonawca zobowiązany jest do rozładunku pelletu. Wykonawca każdorazowo dostarczając nową dostawę pelletu drzewnego, odbierze worki/opakowania zużytego wcześniej pelletu. Ilość zamawianego pelletu stanowi wartość szacunkową, co oznacza, że ostateczna ilość zamawiana na podstawie umowy może ulec zmianie +/ 20%. wykonawca wyraża zgodę na powyższe.

 

 

Termin składania ofert do 28 grudnia 2020 roku w biurze placówki Centrum Ekonomiczno- Administracyjnego Domów dla Dzieci w Pasymiu przy ul. Dworcowej 29 do godziny 12.00.

 

 

 

 Pasym, dn. 09.12.2019 r.

 

Zapytanie ofertowe

 

Placówka planuje zakup pelletu workowanego certyfikowanego A1 na rok 2020 w ilości do 90 ton.  Na podstawie art.4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2018 poz.1986) proszę o przedłożenie cen zakupu i dostawy 1 tony pelletu certyfikowanego A1 do kotłowni Centrum Ekonomiczno-Administracyjnego Domów dla Dzieci w Pasymiu  przy ulicy Dworcowej 29.

Zamówienie polega na dostawie pelletu drzewnego wraz z jego rozładunkie do pomieszczeń kotłowni C-EA Domów dla Dzieci w Pasymiu.  Pellet musi charakteryzować się następującymi parametrami i posiadać normy EN ISO 17 225-2:2014-norma dotyczy pelletu < norma DIN PLUS > lub < norma DIN PLUS EN A1 >, klasa właściwości A1:
 -wartość opałowa w stanie roboczym nie niższa niż 18000 kJ/kg,(j/g) -wilgotność nie większa niż 10 % -zawartość popiołu nie większa niż 0,7% - długość od 5,00 mm do 30,00 mm – średnica od 6+1 mm albo 8+1 mm. Dostarczany do Zamawiającego pellet drzewny: - nie będzie wytwarzany z odpadów drewna ,które mogą zawierać związki fluorowo-organiczne lub metale ciężkie, jako wynik obróbki środkami do konserwacji drewna lub powlekania, w skład których wchodzą w szczególności odpady drewna pochodzącego z budownictwa i odpady z rozbiórki; - nie będzie zawierał zanieczyszczeń stałych, takich jak: elementy metalowe, kamienie, gruz, korzenie  deski itp. oraz elementów pleśni, grzybówi procesów gnilnych liści oraz igliwia. Pellet musi posiadać certyfikat, w razie awarii kotła wywołanej złą jakością opału koszty naprawy ponosi Dostawca pelletu.

Dostawa odbywać się będą sukcesywnie, w ilościach od 5 do 10 ton na koszt wykonawcy, a rozładunek  odbywać się będzie w godzinach od 7.00 do 12.00.

Pellet pakowany w worki foliowe zgrzewane o wadze -15 kg do maksymalnie 25 kg
z nadrukiem informacji o producencie oraz normie jakościowej pelletu. Wykonawca zobowiązany jest do rozładunku pelletu. Wykonawca każdorazowo dostarczając nową dostawę pelletu drzewnego, odbierze worki/opakowania zużytego wcześniej pelletu. Ilość zamawianego pelletu stanowi wartość szacunkową, co oznacza, że ostateczna ilość zamawiana na podstawie umowy może ulec zmianie. Strony ustalają, że ilość opału
ze względu na warunki atmosferyczne może ulec zmianie +/ 20 %.Wykonawca wyraża  zgodę na powyższe.

 

Termin składania propozycji do 27 grudnia 2019 roku w biurze placówki Centrum Ekonomiczno-Administracyjnego Domów dla Dzieci w Pasymiu przy ul. Dworcowej
29 do godziny 12.00.

 

Pasym, dn.30.12.2019 r.

 

 

Na zaproszenie do złożenia oferty na zakup pelletu A1 certyfikowanego w 2020 roku do kotłowni zlokalizowanej w budynku przy ulicy Dworcowej 29 w Pasymiu odpowiedziało trzech dostawców

1.RADOX s.c. Stary Dwór 22A,11-040 Dobre Miasto

- pellet A1 workowany 820,00 zł brutto/tona.

2.WĘGLOPASZ Sp.z o.o,60-648 Poznań, ul. Piątkowska 149/6

- pellet A1 workowany 977,85 zł brutto/tona.

3.P.P.H.U. OSKAR ul. Krzywa 1, 12-100 Szczytno

- pellet A1 certyfikowany 935,00 zł brutto/tona.

 

 

Do realizacji zamówienia wybrano dostawcę P.P.H.U OSKAR ul. Krzywa1, 12-100 Szczytno, ponieważ spełnił wszystkie wymogi zawarte w zapytaniu ofertowym. Oferta firmy RADOX s.c. Stary Dwór 22 A, 11-040 Dobre Miasto, pomimo niższej ceny została odrzucona, .ponieważ dostawca nie posiada certyfikatu na oferowany pellet

 

 

Notatkę sporządziła:

Mariola Nowak

 

 


DYREKTOR CENTRUM EKONOMICZNO- ADMINISTRACYJNEGO DOMÓW DLA DZIECI W PASYMIU 
POSZUKUJE STAŻYSTÓW DO PRACY.

Każda osoba bezrobotna, zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczytnie ma szansę skorzystać z możliwości odbycia stażu, zdobycia nowych umiejętności, doświadczenia a przede wszystkim- pracy.


Osoby zainteresowane zachęcamy do odwiedzenia Centrum Ekonomiczno- Administracyjnego Domów dla Dzieci w Pasymiu- budynek Domu nr 1 przy ul. Dworcowej 29.

Na staż mogą zostać skierowane w pierwszej kolejności następujące osoby bezrobotne:

- do 30 roku życia lub

- długotrwale bezrobotne;

- powyżej 50 roku życia;

- wychowujące co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub dziecko niepełnosprawne do 18-tego roku życia;

- osoby niepełnosprawne.

 

 

Emotikon smile

 

 

 

A A A