Deklaracja dostępności

Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Domów dla Dzieci w Pasymiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.ddpasym.pl


Rok publikacji strony internetowej 2015r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 04.03.2021r.

Dokłada się starań, aby bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej. Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.
Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).

Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR. Jedno z takich darmowych narzędzi znajduje się na stronie OnlineOCR. W przypadku braku możliwości skorzystania z powyższego rozwiązania prosimy o telefon do jednostki w celu umówienia się na przeczytanie niedostępnego dokumentu.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-20. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet InclusionInitiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa www.ddpasym.pl spełnia wymagania w 88.40 %. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą do kontaktu jest Dorota Wanowicz, kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 89 621 20 13 oraz mailowo ddpasym@poczta.onet.pl
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna
Dom dla Dzieci Nr 1, ul. Dworcowa 29, 12-130 Pasym

Do budynku prowadzą 3 wejścia. Do wejścia od ulicy Dworcowej prowadzą schody do dwóch pozostałych dostępnych z posesji budynku wejść można bezpośrednio z chodnika. Osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z dzwonka umieszczonego przed wejściem do budynku. W budynku nie ma windy.
Toalety nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
Budynek posiada parking przy ulicy Dworcowej. Do budynku i pomieszczeń Domu dla Dzieci Nr 1 w Szczytnie można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

Dom dla Dzieci Nr 2, ul. Dworcowa 31, 12-130 Pasym
Do budynku prowadzą 2 wejścia. Do obu wejść prowadzą schody. Osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z dzwonka umieszczonego przed wejściem do budynku. W budynku nie ma windy.
Toalety nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
Budynek posiada parking przy ulicy Dworcowej. Do budynku i pomieszczeń Domu dla Dzieci Nr 2 w Pasymiu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

Dom dla Dzieci Nr 3, ul. Dworcowa 37, 12-130 Pasym
Do budynku prowadzi 1 wejście, aby do niego wejść trzeba pokonać schody. Osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z dzwonka umieszczonego przed wejściem do budynku. W budynku nie ma windy.
Toalety nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
Budynek posiada 2 miejsca parkingowe przy ulicy Dworcowej. Do budynku i pomieszczeń Domu dla Dzieci Nr 3 w Pasymiu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

A A A